Disclaimer

DISCLAIMER


Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze website (www.werkenbijvanderknaap.nl) van Van der Knaap Diensten B.V. (hierna te noemen: "Van der Knaap"), die haar hoofdkantoor heeft aan de Bovendijk 50, 2295 RZ te Kwintsheul (Postbus 136, 2290 AC Wateringen), Nederland en ingeschreven is bij de KvK onder nummer 27255852.  

Toepasselijkheid
Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Voor vragen of opmerkingen over deze Disclaimer kunt u contact met ons opnemen via vdk@vanderknaap.info

Gebruik van de internetsite
Ondanks dat Van der Knaap voortdurende zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Van der Knaap niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Van der Knaap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

Alle prijzen en aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud en kunnen in het bijzonder in individuele gevallen afwijken van hetgeen op de website staat vermeld. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Van der Knaap kan (dan ook) niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsite en/of pagina's. Aan de inhoud, informatie, foto’s en gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie die essentieel is voor de gebruiker dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.

Voorts is het bij ontwerpen en samenstellen van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Van der Knaap kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Van der Knaap aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Copyright
Van der Knaap behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Van der Knaap toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving met betrekking tot de inhoud van deze website en alle via deze website aangeboden informatie. 

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Knaap worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Contact
Mocht u problemen ondervinden op deze site, of komt u informatie tegen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar vdk@vanderknaap.info. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Algemene voorwaarden
Op alle producten en diensten die Van der Knaap verstrekt zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op deze website.

Toepasselijke recht
Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.