Privacy statement

Definities
In dit privacy statement worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Privacy statement:    
Het onderhavige privacy statement.
Sollicitant(en):              
De natuurlijke persoon die solliciteert op een vacature bij Van der Knaap en/of betrokken wordt in het selectie- en wervingsprocedure en van wie Van der Knaap de persoonsgegevens verwerkt.
Gebruiker(s):              
De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De Sollicitanten vallen ook onder de definitie Gebruiker(s).
Persoonsgegevens:      
Alle gegevens en informatie die de Sollicitant kunnen identificeren en/of aan een Sollicitant kunnen worden gekoppeld. 
 Van der Knaap:          
De holding Van der Knaap en alle aangesloten groepsmaatschappijen, die onder het toepassingsbereik van de AVG vallen, en die de persoonsgegevens van de Sollicitant verwerken en het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststellen (hierna ook te noemen: Van der Knaap).
AVG:                                   
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Verwerken:                    
Alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op de persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
Website:                   
www.werkenbijvanderknaap.nl

1.         Algemeen
In dit privacy statement wordt beschreven hoe Van der Knaap omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers. De persoonsgegevens en informatie die de Gebruiker aan Van der Knaap verstrekt, zal Van der Knaap te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Dit privacy statement over de privacy van de Gebruikers is van toepassing op persoonsgegevens van de Gebruikers en Sollicitanten die Van der Knaap verwerkt.

2.         Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers is de holding Van der Knaap en alle entiteiten die aangesloten zijn bij deze groep en onder het toepassingsbereik van de AVG vallen.

Van der Knaap heeft haar hoofdkantoor aan de Bovendijk 50, 2295 RZ te Kwintsheul (Postbus 136, 2290 AC Wateringen) in Nederland.

De holding Van der Knaap bestaat uit verschillende entiteiten die gevestigd zijn in Nederland. De volgende Nederlandse entiteiten vallen onder de groep van Van der Knaap: P. en R. Holding B.V., Holland Potgrond B.V., Van der Knaap-Interterra B.V., P en R. Trade B.V., Van der Knaap Diensten B.V., Van der Knaap-Retail B.V., Van der Knaap-Braam B.V., Van der Knaap Braam Beheer B.V., Fertilisers Production B.V., Forteco B.V., Van der Knaap-van Egmond B.V., Van der Knaap Organic Systems B.V., Van der Knaap Organic Fertilisers B.V., Forteco Services B.V., Forteco Organic Systems VOF, Forteco Organic Fertilisers VOF, Natural Start B.V. en P. en R. International B.V.  

Naast de Nederlandse groepsmaatschappijen, heeft Van der Knaap groep verschillende entiteiten die gevestigd zijn buiten Nederland. De volgende buitenlandse entiteiten zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruikers en vallen onder de toepassing van de AVG: Van der Knaap Substrates OÜ., Van der Knaap Eesti OÜ., Growrite Substrates (India) PVT Ltd. en Growrite DR SRL.

3.         Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens
Van der Knaap baseert de verwerking van de persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • de Gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • in verband met het behartigen van een gerechtvaardigd belang;
 • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Van der Knaap en de Gebruiker;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om de belangen van de Gebruiker te beschermen;

Voor zover de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens het gerechtvaardigde belang van Van der Knaap is, houdt Van der Knaap hierbij altijd rekening met het belang bij de bescherming van privacy van de Gebruiker.     

4.         Doeleinden verwerking persoonsgegevens Gebruikers
Van der Knaap verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder beschreven doeleinden waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Van der Knaap heeft verstrekt:

 • indien de Gebruiker Van der Knaap om informatie over producten en diensten verzoekt, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en voor het offertetraject;
 • indien de Gebruiker een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens om de bestelling af te handelen en/of de opdracht uit te voeren;
 • indien de Gebruiker een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens om de financiële transacties te verwerken;
 • indien de Gebruiker een overeenkomst afsluit met Van der Knaap, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • indien de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Van der Knaap de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden;
 • indien de Gebruiker een klacht heeft over de producten en/of diensten van Van der Knaap, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens voor het afhandelen van de klacht;
 • indien de Gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt om zich aan te melden voor en/of in het kader van een workshop, seminar, kennissessie, bijeenkomst, rondleiding op locatie, beurs of andere (commerciële) activiteiten, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens voor het organiseren van deze activiteiten, zoals het verzenden van de uitnodiging, het verzenden van de informatie over de desbetreffende activiteit en/of het toezenden van relevante documentatie.

5.         Doeleinden verwerking persoonsgegevens Sollicitanten
Van der Knaap verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aan Van der Knaap door de Sollicitant zijn verstrekt. De persoonsgegevens worden derhalve verwerkt voor zover noodzakelijk voor het mogelijk maken van een efficiënte en effectieve werving- en selectieprocedure en daaraan gerelateerde doeleinden. De doeleinden waarvoor Van der Knaap persoonsgegevens van de Sollicitanten verwerkt kunnen meer specifiek als volgt worden omschreven: 

 • het in behandeling nemen van de sollicitatie;
 • de communicatie van de wervings- en selectieprocedure;
 • het doorgeven van informatie aan Sollicitanten met betrekking tot de wervings- en selectieprocedure;  
 • het afnemen van een assessment, psychologische test of medische keuring;
 • het contact opnemen met Sollicitanten om een sollicitatiegesprek te plannen;
 • de beoordeling van de geschiktheid van de Sollicitant voor de functie die beschikbaar is;
 • ter voorbereiding van een aanbod of een arbeidsovereenkomst.

6.         Cameratoezicht
Van der Knaap maakt gebruik van cameratoezicht. De legitieme doelen van voor het cameratoezicht zijn:

 • bescherming van de bedrijfseigendommen;
 • bescherming van de eigendommen van de Sollicitanten;
 • fraudebestrijding en het voorkomen van diefstal;
 • beveiliging van de toegang tot het bedrijfspand;
 • registratie van incidenten.

Cameratoezicht vindt o.a. plaats bij de entree van en in het bedrijfspand. De camera’s zijn zichtbaar en onzichtbaar opgehangen en door middel van het gebruik van borden/stickers kenbaar gemaakt. De rechtsgrond voor het cameratoezicht is het legitieme belang van Van der Knaap.

7.         Verwerking soorten persoonsgegevens
De persoonsgegevens van Gebruikers die door Van der Knaap worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, bankrekeningnummer, betaalvoorwaarden, koophistorie, klachtenregistratie en overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het verwerken van een bestelling.

Van der Knaap verwerkt de volgende persoonsgegevens van de Sollicitanten:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum- en plaats, burgerlijke staat;
 • sollicitatiebrieven, CV’s, cijferlijsten en/of e-mails;
 • gegevens over de vacature en functie;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige baan van de Sollicitant, en gegevens over de beëindiging van deze baan;
 • gegevens in verband met de opleiding(en), workshops, diploma’s, talenkennis, certificaten, stages, cursussen van de Sollicitant,
 • gegevens in verband met de professionele ervaring, zoals gegevens over de loopbaan, arbeidsverleden en/of referenties;
 • geslacht, nationaliteit, kopie ID-bewijs, BSN, IBAN voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst;
 • overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor de wervings- en selectieprocedure en die in het kader van de wervings- en selectieprocedure door de Sollicitant zijn verstrekt. 

8.         Doorgifte derden 
Van der Knaap zal de persoonsgegevens van de Gebruiker niet uitlenen, verhuren, verkopen, doorgeven aan derden of op enige andere wijze openbaar maken.

Van der Knaap zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Van der Knaap voor de in dit privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • Van der Knaap op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Van der Knaap gebruikt de persoonsgegevens van de Sollicitanten in principe uitsluitend voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat Van der Knaap persoonsgegevens van de Sollicitanten verstrekt aan detacherings- en uitzendbureaus. Indien Van der Knaap persoonsgegevens verstrekt aan detacherings- en uitzendbureaus, draagt Van der Knaap er zorg voor dat dit zorgvuldig gebeurt en enkel in het kader van de wervings- en selectieprocedure.

Indien een Sollicitant bezwaar heeft tegen dat Van der Knaap de persoonsgegevens deelt met een detacherings- of uitzendbureau, kan de Sollicitant hier bezwaar tegen maken. In dit geval dient de Sollicitant zelf zorg te dragen dat zijn persoonsgegevens worden gedeeld.

9.         Bewaartermijnen
Van der Knaap bewaart de persoonsgegevens van de Gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij Van der Knaap op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Zodra het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

De persoonsgegevens van de Sollicitanten worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Zodra het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

De persoonsgegevens van Sollicitanten worden met de toestemming van de Sollicitant maximaal één jaar door ons bewaard, tenzij de Sollicitant bij Van der Knaap in dienst treedt. Indien een Sollicitant geen toestemming aan verleent, zullen de persoonsgegevens van de Sollicitant binnen vier weken na het einde van de wervings- en selectieprocedure worden verwijderd.

10.      Privacy rechten
Ten aanzien van de persoonsgegevens die Van der Knaap heeft verwerkt heeft de Gebruiker het recht:

 • om zijn persoonsgegevens in te zien of een kopie van zijn persoonsgegevens te krijgen;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van zijn gegevens;
 • persoonsgegevens te laten corrigeren, te verbeteren of aan te vullen;
 • in bepaalde gevallen persoonsgegevens te laten verwijderen, tenzij Van der Knaap op grond van de wet verplicht is deze persoonsgegevens langer te bewaren; 
 • in bepaalde gevallen de verwerking van de persoonsgegevens te laten beperken;
 • in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens;
 • om de persoonsgegevens in een gangbaar format mee te krijgen en, indien het technisch mogelijk is, deze gegevens op die manier aan een andere partij over te dragen;
 • een klacht in te dienen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te verwerken, heeft de Gebruiker het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

Indien de Gebruiker van één van zijn rechten gebruik wil maken, kan de Gebruiker contract op nemen met Van der Knaap via het e-mailadres vdk@vanderknaap.info of telefonisch via +31 (0)174 296606.

Schriftelijke verzoeken kan de Gebruiker sturen aan:

Van der Knaap Diensten B.V.
Bovendijk 50
2295 RZ Kwintsheul 

Bovenstaande verzoeken van de Gebruiker zal Van der Knaap na ontvangst uiterlijk binnen één maand verwerken en afhandelen.

11.      Nieuwsbrief
De Gebruiker kan zich via een schriftelijk aanmeldformulier, via de website of via marcom@vanderknaap.info aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Gebruiker op de hoogte over het laatste nieuws, laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van producten en diensten van Van der Knaap.

De Gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door via de hyperlink die onderaan de nieuwsbrief wordt vermeld of door een e-mail te sturen naar marcom@vanderknaap.info. De gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen.

Indien de Gebruiker andere vragen heeft over de nieuwsbrief kan de Gebruiker een e-mail sturen naar marcom@vanderknaap.info.

12.      Cookies
Bij het bezoeken van de website kan Van der Knaap persoonsgegevens en informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

Van der Knaap maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies.

De persoonsgegevens en informatie die Van der Knaap verzamelt middels cookies zullen uitsluitend gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden. Voor het verzamelen van de statistieken maakt Van der Knaap gebruik van het programma Google Analytics.

Van der Knaap verzamelt de volgende persoonsgegevens en informatie middels cookies:

 • surf- en klikgedrag;
 • aantal bezoeken van de Gebruiker;
 • referrer (de bron van waaruit de Gebruiker is binnengekomen op de website);
 • soort browser die de Gebruiker heeft gebruikt;
 • tijdstip en duur van het bezoek op de website;
 • welke pagina’s van de website de Gebruiker heeft bezocht;
 • het land waarvan uit de Gebruiker de website heeft bezocht.

Van der Knaap gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

 • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
 • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
 • om te analyseren hoe de Gebruikers de website gebruiken, om de website te optimaliseren en te verbeteren;
 • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Indien de Gebruiker bezwaar heeft tegen cookies, kan de Gebruiker de instellingen via zijn browser aanpassen.

13.      Beveiliging van persoonsgegevens
Van der Knaap heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van de Gebruikers te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking, vernietiging en/of beschadiging.

14.      Wijziging
Van der Knaap behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.

Van der Knaap adviseert de Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

15.      Contact
Indien de Gebruiker meer wil weten over de verwerking van zijn gegevens, zijn rechten wil uitoefenen en/of een vraag heeft over privacy in het algemeen, kan de Gebruiker contact opnemen met Van der Knaap via vdk@vanderknaap.info of tel. +31 (0)174 296606.

> Download hier ons privacy statement als PDF.